Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Velkajärjestely:

Ykstyishenkilöitä koskevaa velkajärjestelyä sääntelee Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/57.

Laki on melko monimutkainen, mutta jäljempänä lyhyesti toimenpiteistä silloin, kun velallisena on yksityishenkilö, joka hakeutuu velkajärjestelyyn.

Velkajärjestelyä haetaan vahvistetulla kaavakkeella tuomioistuimelta. Edellä mainitun lain 52 §:n mukaan tuomioistuin voi kuulla velkojia ennen aloittamispäätöstä.

Velkojien kuuleminen hakemuksesta

"Tuomioistuin voi ennen kuin se päättää velkajärjestelyn aloittamisesta varata yhdelle tai useammalle velkojalle tilaisuuden määräajassa lausua kirjallisesti hakemuksesta. Velkoja voidaan myös kutsua istuntoon kuultavaksi.

Mitä 1 momentissa säädetään velkojasta, koskee myös velallisen velasta takauksen antanutta, vakuuden asettanutta sekä kanssavelallista."

Yleensä kysymykseen tulevat velkajärjestelyn esteet, jotka selvitetään edellä mainitun lain 3 luvun 10 §:ssä.

Velkajärjestelyn aloittaminen

Jos tuomioistuin päättää aloittaa velkajärjestelyn (54§) sen tulee mm.

"2) asettaa määräpäivä, johon mennessä velkojien on kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle tai muulle maksuohjelmaehdotuksen laatijalle taikka tuomioistuimelle, sen mukaan kuin tuomioistuin määrää, velkajärjestelyn piiriin kuuluvan velan määrä, mikäli se poikkeaa velallisen ilmoittamasta, uhalla, että velallisen ilmoituksen ylittävä vaatimus voidaan muuten jättää maksuohjelmassa huomioon ottamatta;

3) asettaa, jollei selvittäjää määrätä, määräpäivä, johon mennessä velkojien on toimitettava tuomioistuimelle kirjallinen lausuma velallisen hakemuksesta ja maksuohjelmaehdotuksesta sekä mahdolliset väitteet ehdotukseen sisältyvistä veloista uhalla, että lausumat ja väitteet muuten voidaan jättää huomioon ottamatta; ja

4) määrätä selvittäjä, jos siihen on 64 §:n mukaan aihetta."

Velallisen velkajärjestelyn aloittaminen tuo voimaan ns. perintäkiellon (13§) ja ulosmittauskiellon (17§).

Velkojan tulee toimittaa selvittäjälle tai tuomioistuimelle selvitys velan määrästä, mikäli sitä ei ole tai se on ilmoitettu velkojan käsityksestä poikkeavasti velallisen jättämässä luettelossa veloista.

©2019 DebtLex - suntuubi.com