Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

VIRALLINEN VELKAJÄRJESTELY - KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Vaikka velkajärjestelyn hakeminen on sekä hakijalle/hakijoille että selvittäjälle työläs, suurin osa työläydestä aiheutuu käytännön toimenpiteistä, velkojen, niiden määrän, kertyneen koron/viivästyskoron määrän, kulujen määrän selvittäminen, velkojien yhteystietojen ja velkojiin yhteyden ottamisen aiheuttamat toimet, velkojen/velkojien jakamisen velkajärjestelyhakemuksen esittämällä tavalla, omistusasunnon arvon selvittämisen ym. aiheuttamat käytännön toimet.

Kun nämä on selvitetty, ja velkajärjestely aloitettu, varsinaisen maksuohjelman laatiminen on yksinkertaista taulukkolaskelmaa, jonka oikeuden on käytännössä "pakko" hyväksyä.

Kuitenkin velkojien ym. kuuleminen aiheuttaa tämänkin jälkeen töitä, samon kuin maksuohjelman toteutumisen seuraaminen ja mahdolliset muutokset maksuohjelmaan.

Tähän rutiinityöhön ei ole paljoa kerrottavaa, se on vain jonkun, velallisen tai selvittäjän tehtävä.

Olennaisimmat kiistat velallistahon ja velkojatahon välillä onkin syntyneet velkajärjestelyn edellytysten ja velkajärjestelyn esteiden osalta, jotka ovat enemmän harkinta/näyttökysymyksiä kuin asiakirjoista (tulot ja menot) selviävä maksuvara ja maksuohjelma.

Velkajärjestelyn edellytykset:

Lain tavoitteena on saada aikaan neuvotteluratkaisu. Siihen on mahdollisuus, jos löytyy ratkaisu, joka sopii sekä velkojille ja velalliselle. Tuomioistuin voi aloittaa velkajärjestelyn ja vahvistaa maksuohjelman, mikäli edellytykset täyttyvät eikä ole velkajärjestelylain mukaisia esteitä.

Velkajärjestelyn yleisiä edellytyksiä ovat (Kuluttajavirasto):

 • Velallinen ei kykene maksamaan velkojaan eikä siihen ole odotettavissa korjausta (maksukyvyttömyyden toteaminen).
   
  Jos velallinen selviää veloistaan esimerkiksi myymällä muuta kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuuttaan, vähentämällä menojaan tai lisäämällä tulojaan, ei velkajärjestelyä voida myöntää. Velkajärjestely ei tule kysymykseen, jos esimerkiksi palkan ulosmittauksella kertyy veloille kohtuullisessa ajassa riittävä suoritus.
   
  Jos maksukyvyttömyys on tilapäistä (esimerkiksi opiskelun, äitiysloman tai väliaikaiseksi arvioidun työttömyyden vuoksi), velkajärjestelyä ei voida aloittaa tuomioistuimessa. Jos työttömyys on kestänyt niin pitkään, että tilannetta ei voida pitää enää tilapäisenä, velkajärjestely voidaan myöntää.
   
 • Maksukyky on heikentynyt olosuhteiden olennaisen muutoksen, esimerkiksi työttömyyden, työkyvyttömyyden tai sairauden vuoksi, pääasiassa ilman velallisen omaa syytä tai
   
 • Velkojen määrä on maksukykyyn nähden kohtuuttoman suuri ja velkajärjestelyyn on sen vuoksi painavat syyt (ylivoimainen velkataakka).
   
 • Velallinen on ensin pyrkinyt sovintoon velkojiensa kanssa.

Velkajärjestelyn esteet:

Tuomioistuin ei voi ilman painavia syitä ryhtyä velkajärjestelyyn, jos jokin seuraavista esteperusteista toteutuu (Kuluttajavirasto):

 • Velallinen on tahallaan antanut velkojalle taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luoton myöntämiseen.
   
 • Velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai ilmeisen kevytmielisesti.
   
 • Velallinen on järjestellyt taloudellista tilannettaan velkojia vahingoittavalla tavalla, esimerkiksi sopimattomasti heikentänyt taloudellista asemaansa tai suosinut jotakuta velkojaa.
   
 • Velallinen on ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan tai antanut niistä harhaanjohtavia tietoja.
   
 • Velka on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiassa keinottelunluonteista.
   
 • Velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen.
   
 • Velallinen on antanut velkajärjestelyä varten taloudellisesta tilanteestaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai muutoin vaikeuttanut velkajärjestelyä (esimerkiksi jättänyt selvittämättä mahdollisuudet sovintoratkaisuun, laiminlyönyt laissa säädetyn tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuutensa tai rikkonut laissa säädetyn maksu- ja vakuudenasettamiskiellon).
   
 • On perusteltua syytä olettaa, että velallinen ei tulisi noudattamaan maksuohjelmaa. 
   
 • Velalliselle on jo aiemmin myönnetty velkajärjestely.
   

Velkajärjestely voidaan esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen huomioon erityisesti velkaantumisesta kulunut aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.

Velkajärjestely käytännössä:

 1. Selvitetään kaikki velkojat ja näiden yhteystiedot. Tässä voi käyttää apuna paitsi omaa arkistoa, myös Suomen Asiakastietoa (annetut yksipuolset tuomiot) ja ulosottoviranomaista (täytäntöönpanossa olevat, olleet ja varattomuudella/tuntemattomuudella palautetut päätökset), sekä perimistoimistoja (perimistoimeksiannot).
 2. Kun kaikki tunnetut ja tiedossa olevat velkojat on selvitetty (tuntemattomiksi jääneillä on mahdollisuus ilmoittaa saatavansa velkajärjestelyn yhteydessä) ollaan näihin yhteydessä, ja selvitetään velkojen pääomat, velkojen korot ja viivästyskorot sekä kulut ajantasalle.
 3. Samalla lasketaan mahdollisuus sovintoratkaisuun ja tiedustellaan kaikilta velkojilta mahdollisuutta ratkaista asia sovinnolla, jos tämä onnistuu, kartoitetaan mahdollisuus vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn.
 4. Jos ei vapaaehtoinen velkajärjestely onnistu, laaditaan velkajärjestelyhakemus alioikeudelle.
 5. Jos saadaan velkajärjestelyn aloittamispäätös, menetellään sen mukaisesti, vastataan velkojien lausumiin, laaditaan maksuohjelma, ja vastataan uudelleen velkojien lausumiin.
 6. Jos saadaan velkajärjestelyn maksuohjelma vahvistetuksi, menetellään sen mukaisesti maksuohjelman ajan.

Velkajärjestelystä löytyy useita hyviä sivustoja, joita alla, seuratkaa myös linkkejä näiltä sivustoilta:

©2019 DebtLex - suntuubi.com